Cennik

Wynagrodzenie za świadczone usługi ustalane jest indywidualnie z każdym klientem, a jego wysokość zależy od nakładu pracy, złożoności zagadnienia prawnego, przewidywanego czasu trwania sprawy oraz wartości przedmiotu sporu.
Usługi prawnicze objęte są podatkiem od towarów i usług (VAT).

Proponujemy następujące formy rozliczeń:

- honorarium ryczałtowe za daną czynność lub sprawę – obejmuje kompleksowe prowadzenie sprawy w danej instancji lub wykonanie określonych czynności za ustaloną z góry kwotę. Ta forma rozliczenia stosowana jest przede wszystkim w sprawach, w których można oszacować przewidywany nakład pracy;
honorarium ustalane w systemie godzinowym – polega na ustaleniu wysokości wynagrodzenia godzinowego za każdą rozpoczętą godzinę pracy Kancelarii. Ta forma rozliczenia stosowana jest przede wszystkim w sprawach, w których nie można z góry określić zakresu oraz nakładu pracy. Kwota stawki godzinowej ustalana jest indywidualnie z każdym klientem;
honorarium ryczałtowe w przypadku zlecenia stałej obsługi prawnej – obejmuje stałe miesięczne wynagrodzenie za z góry ustaloną liczbę godzin do wykorzystania przez Klienta w danym okresie rozliczeniowym (np. miesięcznym). Ta forma rozliczenia stosowana jest głównie przy zleceniu stałej obsługi prawnej danego podmiotu.

Koszt indywidualnej porady prawnej jest zwykle ustalany z góry, w formie ryczałtu, przy uwzględnieniu stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego i czasu trwania porady.