RODO

Poniżej przedstawiam szczegóły dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej powoływane jako: „RODO”).

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest adw. Anna Bergiel prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Bergiel, ul. Sienna 57A lok. 14, 00-820 Warszawa.

II. Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane:

1) w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia z Panią/Panem umowy, takich jak: złożenie oferty, korespondencja w sprawie uzgodnienia warunków umowy. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 b) RODO

2) w celu realizacji zawartej z Panią/Panem umowy. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 b) RODO;

3) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych tj. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie mogą powstać w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy łączących mnie z Panią/Panem. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 f) RODO.

4) w celach wynikających z obowiązków ciążących na mnie na podstawie przepisów prawa, w szczególności na podstawie przepisów podatkowych. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 c) RODO.

III. Kategorie Pani/Pana danych, które przetwarzamy

Będę przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: podstawowe dane identyfikacyjne, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, PESEL, NIP, numer telefonu, numer rachunku bankowego, adres e-mail oraz dodatkowo: firma, adres miejsca prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, REGON – jeśli Pana/Pani działalność wiąże się ze świadczeniem przeze mnie usług prawnych na Pana/Pani rzecz.

IV. Odbiorcy danych

Pana/Pani dane osobowe mogę udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

1) podmiotowi świadczącemu usługi w zakresie mojej obsługi prawnej i windykacji;
2) podmiotowi świadczącemu usługi informatyczne na moją rzecz;
3) podmiotowi świadczącemu usługi w zakresie mojej obsługi księgowej i podatkowej;
4) bankowi, z którym jest związana umową o prowadzenie rachunku bankowego;
5) mojemu ubezpieczycielowi;
6) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazuję Pani/Pana danych do państw spoza Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.

VI. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przechowuję do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń, jakie mogą powstać w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy/umów lub też do końca upływu okresu zobowiązania podatkowego, w zależności od tego, który z wyżej wskazanych okresów jest późniejszy.

VII. Pani/Pana prawa:

1) Prawo dostępu – może żądać od administratora informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych, tj. potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących osobie prawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji (art. 15 RODO);

2) Prawo do sprostowania – może sprostować dane osobowe jej dotyczące. Jeżeli osoba uzyska informację o tym, że jej dane osobowe przetwarzane przez administratora są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, ma ona prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia (art. 16 RODO);

3) Prawo do zapomnienia – może żądać usunięcia jej danych osobowych, przy czym jeżeli osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody (art. 17 RODO);

4) Prawo do ograniczenia przetwarzania – może żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), tj. zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy: – osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych- na okres, w którym administrator będzie weryfikował ich prawidłowość; – osoba, której dane dotyczą, kwestionuje zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez administratora; – administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń; – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu podjęcia decyzji przez administratora co do zasadności sprzeciwu;

5) Może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych interesach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją; wówczas administrator dokona ponownej oceny nadrzędności interesów administratora i osób, których dane osobowe dotyczą;

6) Prawo do przenoszenia – może przenieść swoje dane osobowe, tj. otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyła administratorowi, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, lub zażądać przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez osobę, której dane dotyczą administratorowi (art. 20 RODO).

Z praw osoba, której dane dotyczą, może skorzystać, składając odpowiedni wniosek – na adres korespondencyjny: Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Bergiel, ul. Siennej 57a lok. 14 w Warszawie.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania dokonywanego na podstawie zgody w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgoda może być każdorazowo cofnięta w taki sam sposób w jaki została wyrażona, w szczególności poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia na adres korespondencyjny: Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Bergiel, ul. Siennej 57a lok. 14 w Warszawie lub mailowy: anna.bergiel [at] kancelaria-bergiel.pl

Pana/Pani dane nie będą podlegały przetwarzaniu w zakresie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym nie będą podlegały profilowaniu.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia, wykonania i rozliczenia księgowo – podatkowego zawartej przeze mnie z Panią/Panem umowy/umów. W przypadku odmowy podania przez Panią/Pana danych osobowych, nie będzie możliwe zawarcie umowy/umów ze mną, jak również wykonanie umowy/umów i rozliczenie księgowo-podatkowe.

 IX. Informacja o źródle danych

Pani/Pana dane osobowe uzyskałam z ogólnie dostępnego źródła, jakim jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, jak również bezpośrednio od Pani/Pana.