Organizacje pozarządowe

Usługi prawne dla organizacji pozarządowych obejmują w szczególności następujące obszary:

- zakładanie fundacji lub stowarzyszeń, m.in.: doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej, prowadzenie całego procesu związanego z uzyskaniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym sporządzanie i konsultowanie statutu, tworzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem organów prawnych organizacji, składanie wniosków;

- bieżąca obsługa działalności organizacji, m.in.: tworzenie wszelkich dokumentów wewnętrznych organizacji, takich jak np. regulaminy rady lub zarządu, sporządzanie dokumentacji posiedzeń organów organizacji, dokonywanie zmian w dokumentach regulujących sposób i tryb działania organizacji (np. w statucie, regulaminach);

- doradztwo i przygotowywanie dokumentów z zakresu prawa pracy oraz innych form współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym regulaminów pracy, umów, dokumentów dotyczących wynagrodzeń;

- sporządzanie i opiniowanie wszelkich dokumentów niezbędnych w codziennej działalności organizacji, w szczególności umów cywilnoprawnych, zapytań ofertowych, także z uwzględnieniem wymogów i standardów określonych przez grantodawców (w tym Unię Europejską);

- doradztwo i przygotowywanie dokumentów związanych z działalnością pożytku publicznego: dostosowanie statutu do wymogów ustawowych, umowy z wolontariuszami;

- doradztwo w zakresie wyboru i wdrożenia odpłatnej działalność statutowej lub działalności gospodarczej organizacji oraz przygotowanie i opiniowanie wszelkich niezbędnych do tego dokumentów;

- zastępstwo procesowe we wszelkich postępowaniach sądowych związanych z funkcjonowaniem organizacji, w tym w postępowaniach administracyjnych.